Може ли да се демонстрира независим асортимент при монохибридно кръстосване?

Това е въпрос, който нашите експерти получават от време на време. Сега имаме пълното подробно обяснение и отговор за всеки, който се интересува!

Попитан от: Twila Raynor
Резултат: 4,9/5(32 гласа)

Мендел нарече това явление закон за сегрегация , което може да се демонстрира при монохибридно кръстосване. ... Това е законът на Мендел за независимия асортимент. Този закон може да бъде демонстриран в дихибридно кръстосване, включващо две различни черти, разположени на различни хромозоми.

Може ли независимият асортимент да бъде демонстриран в монохибридна кръстосана група от избори на отговори?

Термини в този набор (48)

кое от следните кръстосвания е пробно? ... може ли да се демонстрира независим сортимент при монохибридно кръстосване? Не , трябва да изследвате предаването на два или повече гена. какви фенотипни резултати се очакват от кръстосването на два дихибрида?

Кой кръст се използва за самостоятелен асортимент?

Независимият набор от гени може да бъде илюстриран с дихибридното кръстосване : кръстоска между двама родители за истински разплод, които изразяват различни черти за две характеристики.Кой закон може да се обясни с монохибридното кръстосване?

Отговор : Закон за самостоятелния асортимент може да се обясни с монохибридно кръстосване, защото за да се обясни законът за независим сортимент, са необходими две двойки контрастни признаци като височина на растението и цвят на семената.

Кой закон на Мендел демонстрира монохибридното кръстосване и кой закон демонстрира дихибридното кръстосване?

Сега настройте Punnett Square за Fдвекръст. Резултатите от този експеримент накараха Мендел да формулира своя втори закон . Както при монохибридните кръстоски, Мендел потвърди резултатите от втория си закон чрез извършване на обратно кръстосване - F1дихибриден х рецесивен родител.

Дихибридни и кръстоски по два признака

Намерени са 37 свързани въпроса

Кой закон се основава на дихибридното кръстосване?

През 1865 г. Грегор Мендел извършва дихибридни кръстоски на грахови растения и открива фундаментален закон на генетиката, т.е. Законът за независимия асортимент .

Какъв е 3-ти закон на Мендел?

Третият закон на МЕНДЕЛ също се нарича принципът на независимия асортимент . Той казва, че всяка черта се наследява независимо от другите и по този начин покрива случая, че могат да възникнат нови комбинации от гени, които не са съществували преди.

Кои са първите два закона на Мендел ги обясняват като вземат монохибридно кръстосване?

Законите на Мендел са Закон за господството, Закон за сегрегация и Закон за независимия асортимент . Тези закони възникват от експерименти върху грахови растения с различни характеристики. В първия експеримент беше взет предвид само един признак (височина на растението) и беше известно като монохибридно наследяване.

Какъв генетичен принцип може да бъде извлечен от монохибридното кръстосване?

Отговор: Два генетични закона могат да бъдат извлечени от монохибридното кръстосване: (а) Закон за господството : Заявява, че герой е представен от два контрастни алела. От двата контрастни алела само един е в състояние да изрази ефекта си върху индивида. Нарича се доминантен алел.


Какво е монохибридно кръстосване, обяснете с пример?

Кръстоска между два вида растения от един и същи вид, като се има предвид само предаването на един признак, се нарича монохибридно кръстосване. Например, a кръстоска между високи грахови растения и грахово растение джудже това като се има предвид само височината на родителите е монохибридно кръстосване.

Кой от следните кръстове може да обясни закона за независимия асортимент?

Законът за независимия асортимент гласи, че по време на дихибридно кръстосване (кръстосване на две двойки черти) , набор от всяка двойка черти е независим от другия. С други думи, по време на образуването на гамети, една двойка черти се отделя от друга двойка черти независимо.

Какво е пример за независим асортимент?

Пример: Гени за цвят и форма на грахово зърно . Нека разгледаме конкретен пример за закона за независимия асортимент. ... Когато Мендел направи това кръстосване и погледна потомството, той откри, че има четири различни категории грахови семена: жълти и кръгли, жълти и набръчкани, зелени и кръгли и зелени и набръчкани.

Какво е независим асортимент и кросингоувър?

Кръстосането е обмен на генетичен материал между хомоложни хромозоми. ... Когато клетките се делят по време на мейозата, хомоложните хромозоми се разпределят на случаен принцип в дъщерните клетки и различни хромозоми сегрегират независимо един от друг . Това се нарича независим асортимент.


Къде се появява независимият асортимент?

Самостоятелният асортимент в мейозата се извършва в еукариоти по време на метафаза I на мейотичното делене . Той произвежда гамета, носеща смесени хромозоми. Гаметите съдържат половината от броя на редовните хромозоми в диплоидната соматична клетка.

Какво е независим асортимент?

Принципът на независимия асортимент описва как различните гени се отделят независимо един от друг, когато се развиват репродуктивни клетки . ... По време на мейозата двойките хомоложни хромозоми се разделят наполовина, за да образуват хаплоидни клетки и това разделяне или набор от хомоложни хромозоми е произволно.

Какво представлява тестът за независим асортимент?

независим асортимент е произволното сортиране на хромозомите по време на образуването на гамети . завършва като отделни гамети. пресичане. кръстосването означава, че хромозомите се събират и могат да се усукат и те се отделят, което ги кара да се счупят, пренаредят и след това отново да се закрепят. Току-що проучихте 3 срока!

Кой принцип е свързан с монохибридното кръстосване на съотношение 3 е към 1?

Мендел се заел да открие законите на наследството. Това беше първото му: законът за генната сегрегация . Законът обяснява съотношението 3:1 в Fдвекакто следва (Фигура 5.4), използвайки визуално достъпния квадрат на Punnett (диаграма, която се използва за прогнозиране на резултат от конкретно кръстосване или експеримент за размножаване).


Каква е разликата между непълно доминиране и кодоминиране?

При кодоминиране и двата алела в генотипа се виждат във фенотипа. При непълно господство, смес от алелите в генотипът се вижда във фенотипа.

Какво е закон за господството?

Законът за господството гласи това една от двойките наследени черти ще бъде доминираща, а другите рецесивни, освен ако и двата фактора не са рецесивни .

Какво е монохибридно кръстосване на Мендел?

Съвет: Кръстоска между два чисти хомозиготни индивида, при които е взета само една контрастна черта сметка се нарича монохибридно кръстосване. Монохибридното кръстосване е извършено за първи път от Грегор Мендел за изследване на модела на наследяване. Благодарение на изследователската си работа в генетиката, той е известен като бащата на генетиката.

Какво представлява монохибридното кръстосване на Мендел, клас 10?

Монохибридното кръстосване е хибрид от два индивида с хомозиготен генотип които водят до противоположен фенотип за определена генетична черта. Кръстоската между два монохибридни признака (TT и tt) се нарича монохибридно кръстосване. Монохибридното кръстосване е отговорно за наследяването на един ген.


Какво е монохибридно кръстосване клас 9?

Монохибридното кръстосване се определя като кръстосването, което се случва в поколението F1 на родители, различаващи се само по една черта . Дихибридното кръстосване е кръстосване, при което се получава поколение F1, което се различава по две черти.

Кои са 3-те принципа на менделската генетика?

Проучванията на Мендел дават три „закона“ за наследяване: законът за господството, законът за сегрегацията и законът за независимия асортимент .

Кои са 3-те принципа на генетиката?

Трите принципа на наследствеността са господство, сегрегация и независим асортимент .

Какъв е първият и вторият закон на Мендел?

1. Мендел Първият закон гласи, че една черта може да съществува в различни форми или алели . 1 . Вторият закон на Мендел гласи, че алелите на два различни гена не зависят един от друг, а вместо това те са независимо сортирани в гамети. 2.